branding

Hotararea Guvernamentala Nr. 435 din 28 aprilie 2010

Pagina urmatoare >

Hotararea Guvernamentala Nr. 435 din 28 aprilie 2010

privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 323 din 17 mai 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. - (1) Prezenta hotarâre reglementeaza regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement.

(2) Prevederile prezentei hotarâri nu se aplica:

a) echipamentelor destinate competitiilor sportive si sporturilor extreme;

b) echipamentelor supuse legislatiei privind regimul armelor si munitiilor;

c) echipamentelor pentru practicarea sporturilor cu motor.

Art. 2. -In întelesul prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) echipament pentru agrement - orice utilaj, instalatie sau dispozitiv actionat prin forta ori greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic si/sau prin orice alta/alte sursa/surse de energie, ce functioneaza pe un amplasament temporar ori definitiv si care este destinat agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor;

b) echipament pentru spatii dejoaca - echipament pentru agrement, actionat exclusiv prin greutatea sau forta fizica a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un spatiu dejoaca, temporar ori permanent;

c) spatiu dejoaca - perimetru delimitat si amenajat pentru jocul copiilor, în care este instalat cel putin un echipament pentru spatiile dejoaca;

d) echipament pentru parcurile de distractii - echipament pentru agrement care nu este destinat spatiilor de joaca;

e) distractie extrema - activitate oferita de un organizator, persoana fizica sau juridica, unuia ori mai multor consumatori în scop de destindere si la care pericolul sau provocarea pe care le resimte consumatorul îl incita în principal sa participe;

f) certificat de conformitate - document emis de catre un organism de certificare desemnat, prin care se atesta ca sunt îndeplinite cerintele esentiale de securitate aplicabile echipamentului pentru agrement;

g) distribuitor - orice persoana fizica sau juridica din lantul de distributie, alta decât producatorul ori importatorul, care pune la dispozitie pe piata un produs;

h) parc de distractii - perimetru delimitat si amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel putin un echipament pentru parcurile de distractii, temporar sau definitiv;

i) detinatorul echipamentului pentru agrement - persoana fizica sau juridica ori autoritatea publica locala ce detine cu orice titlu un echipament pentru agrement, pe care îl pune la dispozitie consumatorilor;

j) administrator - persoana fizica sau juridica ce are în administrare un parc de distractii sau un spatiu de joaca, dupa caz;

k) coordonator de securitate - persoana angajata, desemnata de organizatorul distractiei extreme pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor, precum si a tertelor persoane;

l) locator - orice persoana fizica sau juridica ce ofera spre închiriere consumatorilor echipamente pentru agrement;

m) echipament de protectie individuala - echipamentul sau accesoriile oferite odata cu echipamentul pentru agrement închiriat, de catre locator sau detinator, în scopul protejarii vietii, sanatatii si securitatii consumatorului fata de pericolele ce pot aparea ca urmare a utilizarii normale si previzibile a produsului respectiv;

n) accident grav - accident mortal sau accident care produce o vatamare corporala grava a consumatorului ori a uneia sau mai multor persoane situate în zona adiacenta echipamentului pentru agrement;

o) incident grav - un eveniment care ar putea da nastere unui accident grav;

p) producator- orice persoana fizica sau juridica ce fabrica un echipament pentru agrement ori pentru care se proiecteaza sau se fabrica un astfel de echipament si care comercializeaza acest echipament sub numele ori marca sa;

q) importator - orice persoana fizica sau juridica stabilita în interiorul Uniunii Europene, care introduce pe piata comunitara un echipament pentru agrement dintr-o tara terta;

r) reprezentant autorizat - orice persoana fizica sau juridica stabilita într-un stat membru al Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea producatorului pentru a actiona în numele acestuia pentru sarcini specifice;

s) organizator al distractiei extreme - orice persoana fizica sau juridica ce furnizeaza unuia ori mai multor consumatori activitati ce reprezinta distractie extrema;

s) radiatii - emisii de unde sonore, electromagnetice sau de particule ce se propaga în toate directiile, la care poate fi expus consumatorul în timpul utilizarii unui echipament pentru agrement.

Art. 3. - (1) Se admite introducerea pe piata a echipamentelor pentru agrement care respecta cerintele esentiale de securitate aplicabile, prevazute în anexa nr. 1.

(2) Inainte de introducerea pe piata a unui echipament pentru agrement, producatorul sau reprezentantul sau autorizat ori importatorul trebuie sa solicite unui organism de certificare desemnat evaluarea conformitatii echipamentului în cauza cu cerintele esentiale de securitate aplicabile si emiterea unui certificat de conformitate, care va însoti produsul.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) echipamentele pentru agrement conforme cu reglementarile tehnice, standardele, specificatiile tehnice sau procedurile de fabricatie ale unui alt stat membru al Uniunii Europene ori care este parte a Acordului instituind Spatiul Economic European sau ale Turciei, care asigura un nivel echivalent de protectie cu cerintele esentiale de securitate prevazute în anexa nr. 1.

(4) Pentru echipamentele prevazute la alin. (3), în situatia în care organele de control considera necesara luarea unei decizii din categoria celor prevazute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru si de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE, producatorul, reprezentantul sau autorizat, distribuitorul sau importatorul, dupa caz, trebuie sa puna la dispozitie organelor de control, la cerere, reglementarile tehnice, standardele, specificatiile tehnice sau procedurile de fabricatie aplicabile acestora si documentele care atesta conformitatea lor.

Art. 4. - (1) In scopul realizarii evaluarii conformitatii prevazute la art. 3 alin. (2), producatorul sau reprezentantul sau autorizat ori importatorul trebuie:

a) sa înainteze unui organism de certificare desemnat, ales de catre el, o cerere de evaluare semnata, însotita de dosarul tehnic al echipamentului pentru agrement. Cererea de evaluare trebuie sa includa denumirea si adresa producatorului si, în cazul în care cererea este depusa de catre reprezentantul autorizat, si numele si adresa acestuia;

b) sa puna la dispozitia organismului de certificare desemnat, în vederea examinarii si testarii, unul sau mai multe echipamente pentru agrement, reprezentative, daca este cazul.

(2) Dosarul tehnic prevazut la alin. (1) lit. a) trebuie sa includa, dupa caz:

a) o descriere generala a produsului;

b) desenul de ansamblu si desene de executie pentru toate componentele echipamentului pentru agrement, schemele electrice si hidraulice ale echipamentului, atunci când este cazul, precum si descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea acestor desene si scheme;

c) breviare ale calculelor efectuate;

d) lista standardelor, a specificatiilor tehnice de referinta si/sau a reglementarilor aplicate pentru proiectarea si executia echipamentelor de agrement, identificate prin titlu, numar si data emiterii;

e) analiza de risc, cu identificarea elementelor de securitate si a avertizarilor;

f) instructiuni de utilizare si de întretinere;

g) instructiuni si desene de montaj, cu precizarea spatiilor de securitate si a conditiilor pentru realizarea fundatiilor echipamentelor pentru agrement, daca este cazul;

h) proceduri si instructiuni scrise pentru proiectare, executie, montare, încercari;

i) descriere a examinarilor si încercarilor, efectuate pe durata executiei, asamblarii si a montajului;

j) rapoarte de inspectie, de încercare si de etalonare realizate, în copie.

(3) Organismul de certificare desemnat verifica documentele ce i-au fost înaintate si realizeaza examinarile si încercarile necesare pentru a se asigura ca echipamentul pentru agrement respecta cerintele esentiale de securitate. Pentru produsele ce fac obiectul productiei de serie, în scopul de a se asigura de capabilitatea producatorului de a furniza consecvent echipamente având caracteristicile si performantele echipamentului certificat, organismul de certificare desemnat evalueaza sistemul calitatii aplicat de producator.

(4) In situatia în care în urma evaluarii prevazute la alin. (3) organismul de certificare desemnat considera ca echipamentele pentru agrement respecta cerintele esentiale de securitate aplicabile, emite un certificat de conformitate.

(5) In situatia în care obiectul certificatului de conformitate este un echipament pentru agrement ce urmeaza a se realiza în productie de serie, organismul de certificare desemnat trebuie sa supravegheze, prin audituri periodice, respectarea continua a cerintelor care au stat la baza emiterii certificatului si sa ia masuri de suspendare sau de retragere a certificatului de conformitate în cazul nerespectarii obligatiilor asumate de producator în baza certificarii.

(6) Dosarul tehnic prevazut la alin. (2) trebuie pastrat de catre producator sau reprezentantul sau autorizat timp de 10 ani de la realizarea ultimului echipament de acelasi tip si pus la dispozitia autoritatilor de supraveghere si control, la solicitarea acestora.

(7) Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, la solicitarea caruia s-a emis un certificat de conformitate, are obligatia de a face cunoscut imediat organismului de certificare desemnat ce a emis respectivul document orice modificare adusa documentatiei si conditiilor ce au stat la baza certificarii de conformitate.

(8) Decizia organismului de certificare desemnat de respingere a cererii de certificare a unui echipament pentru agrement ori de suspendare sau retragere a unui certificat de conformitate se face cunoscuta solicitantului, mentionându-se motivele ce au stat la baza deciziei. Solicitantul poate contesta aceasta decizie la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.

Art. 5. - (1) Producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul, dupa caz, are obligatia de a furniza detinatorilor/administratorilor/locatorilor, împreuna cu echipamentele de agrement, urmatoarele documente însotitoare:

a) desenul de ansamblu al echipamentului;

b) instructiuni de utilizare, instructiuni de montaj si instructiuni de întretinere, redactate în limba româna, fara a exclude posibilitatea prezentarii acestor documente si în alte limbi;

(2) Producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, dupa caz, trebuie sa inscriptioneze pe echipamentele pentru agrement, vizibil, lizibil si durabil, informatiile prevazute în anexa nr. 2.

(3) Distribuitorul se va asigura ca echipamentele pentru agrement sunt inscriptionate vizibil, lizibil si durabil cu informatiile prevazute în anexa nr. 2.

(4) Detinatorii/administratorii/locatorii trebuie sa detina si sa prezinte, la cerere, organelor de control documentele mentionate la alin. (1).

Art. 6. - (1) Administratorul parcului de distractii, indiferent daca parcul de distractii se afla pe un amplasament temporar sau definitiv, trebuie:

a) sa obtina, sa detina si sa puna la dispozitie organelor de supraveghere si control, la cerere, autorizatia de functionare a parcului de distractii, emisa de autoritatile publice locale;

b) sa efectueze, atunci când exploatarea echipamentelor de agrement impune acest lucru, bransamentele necesare în conformitate cu legislatia aplicabila în vigoare;

c) sa informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea în parcul de distractii, despre:

(i) denumirea parcului de distractii;

(ii) numarul autorizatiei de functionare a parcului de distractii, emisa de autoritatile publice locale;

(iii) datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul;

(iv) numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta (salvare, pompieri, politie) si al autoritatii pentru protectia consumatorilor, pentru situatii de urgenta;

(v) amplasarea echipamentelor pentru agrement, prin indicarea acestora pe harta parcului de distractii;

d) sa asigure supravegherea parcului de distractii;

e) sa asigure împrejmuirea parcului de distractii;

f) sa asigure dotarea parcului de distractii cu alimentare cu apa curenta, toalete publice, canalizare corespunzatoare, instalatii de iluminat pe timpul noptii si mijloace adecvate de colectare a gunoiului;

g) sa delimiteze aleile de acces la echipamentele pentru agrement din parcurile de distractii, astfel încât sa se evite intrarea consumatorilor în raza de actiune a echipamentelor aflate în miscare sau în alte zone care pot prezenta pericol pentru viata, sanatatea sau securitatea acestora;

h) sa anunte imediat producerea oricarui accident sau incident grav autoritatilor competente;

i) sa aiba în dotare truse de prim ajutor pentru cazuri de urgenta si sa afiseze în mod vizibil consumatorilor locul unde acestea sunt amplasate;

j) sa solicite si sa obtina autorizatia de securitate la incendiu, în conditiile legii, si sa asigure mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor adecvate, functionale si în cantitatile necesare.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a), b), lit. c) pct. (ii)-(iv), lit. e) si h) sunt aplicabile în mod corespunzator si administratorilor spatiilor de joaca.

(3) Autoritatile publice locale au responsabilitatea asigurarii functionarii echipamentelor pentru agrement din spatiile de joaca amplasate pe domeniul public local, astfel încât sa nu fie afectata securitatea utilizatorilor.

Art. 7. -Inainte de punerea în functiune a echipamentului pentru agrement pe orice amplasament, detinatorul echipamentului pentru agrement trebuie:

a) sa se asigure ca echipamentul pentru agrement ce urmeaza a fi exploatat, cu exceptia echipamentelor prevazute la art. 3 alin. (3), este însotit de certificatul de conformitate;

b) sa încheie un document, în forma scrisa, cu administratorul parcului de distractii sau al spatiului de joaca, din care sa rezulte, cel putin, acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului pentru agrement si perimetrul pentru amplasare, în cazul în care detinatorul echipamentului pentru agrement nu este si administratorul parcului de distractii sau al spatiului dejoaca;

c) sa se asigure ca pe fiecare echipament sunt inscriptionate lizibil, durabil si vizibil informatiile prevazute în anexa nr. 2;

d) sa efectueze o analiza de risc în exploatare, luându-se în considerare prevederile anexei nr. 3;

e) sa obtina autorizatia de functionare a echipamentului pentru agrement, cu respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. - Pe toata durata exploatarii detinatorul echipamentului pentru agrement trebuie:

1. sa puna la dispozitie administratorului, locatorului sau consumatorului, dupa caz, echipamentul pentru agrement conform instructiunilor de exploatare furnizate de producator sau reprezentantul sau autorizat;

2. sa informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat în imediata apropiere a echipamentelor, cu privire la:

a) denumirea echipamentului si datele de identificare ale detinatorului;

b) modul corect de utilizare si comportamentul adecvat al consumatorilor în timpul utilizarii;

c) potentialele pericole, asa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în exploatare, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate, înaltimii sau starii de sanatate a consumatorilor, dupa caz;

3. sa pastreze documentatia furnizata de catre producator, reprezentantul sau autorizat sau importator, dupa caz, pentru acel echipament pentru agrement;

4. sa asigure efectuarea reviziilor, reparatiilor si întretinerii echipamentului pentru agrement, conform instructiunilor tehnice furnizate de catre producator, reprezentantul sau autorizat sau importator si atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;

5. sa foloseasca, atunci când legislatia în vigoare impune acest lucru, numai personal de deservire autorizat.

Art. 9. - (1) Informarea consumatorilor prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. c) si art. 8 pct. 2 se face în mod obligatoriu în limba româna, fara a fi exclusa si prezentarea în alte limbi, pe panouri de avertizare durabile, amplasate vizibil si inscriptionate cu caractere lizibile.

(2) In cazul echipamentelor pentru agrement amplasate în statiuni si zone turistice, informarea consumatorilor se face în mod obligatoriu si în cel putin doua limbi de circulatie internationala.

(3) Este interzisa atentionarea: „Utilizare pe riscul dumneavoastra" sau orice atentionare similara.

Art. 10. - (1) Pentru organizarea unei distractii extreme, organizatorul acestei activitati desemneaza pentru toata durata de desfasurare un coordonator de securitate. Organizatorul distractiei extreme, tinând cont de conditiile normale si previzibile de desfasurare a activitatii, trebuie sa ia masurile necesare pentru evitarea pericolelor si asigurarea securitatii consumatorilor si a tertilor. Aceste masuri se refera în special la:

a) montaj, verificari periodice, masuri de întretinere a echipamentelor pentru agrement;

b) verificari periodice si masuri de întretinere a produselor conexe pentru agrement utilizate;

c) avertismente si inscriptionari;

d) masuri specifice de aparare împotriva incendiilor si de instruire a personalului si a consumatorilor privind situatiile de urgenta specifice care pot surveni.

(2) Organizatorul distractiei extreme trebuie sa detina urmatoarele informatii pentru organizarea distractiei extreme:

a) lista de produse conexe pentru agrement necesare distractiei extreme ce pot avea un impact asupra securitatii, precum si identificarea si descrierea caracteristicilor acestor produse;

b) schema distractiei extreme.

(3) Prevederile art. 7 lit. a)-d) si ale art. 8, aplicabile detinatorului echipamentului pentru agrement, se aplica si organizatorului distractiei extreme.

Art. 11. - (1) La momentul închirierii de catre consumator a unui echipament pentru agrement, locatorul trebuie sa ofere consumatorului informatii în limba româna, fara a exclude prezentarea lor si în alte limbi, cu privire la:

a) modul de folosinta a produsului închiriat;

b) masurile de securitate ce trebuie luate cu ocazia utilizarii produsului închiriat, inclusiv masurile specifice de aparare împotriva incendiilor si de instruire în domeniul situatiilor de urgenta.

(2) Daca echipamentul pentru agrement închiriat nu este destinat sa fie utilizat de consumator în localurile, cladirile sau pe terenurile locatorului, informatiile prevazute la alin. (1) sunt furnizate de catre locator consumatorului odata cu produsul închiriat printr-un document ce contine aceste informatii.

(3) Daca echipamentul pentru agrement închiriat este destinat sa fie utilizat în localurile, cladirile sau pe terenurile locatorului, informatiile prevazute la alin. (1) sunt furnizate de catre locator consumatorului sub una dintre urmatoarele forme:

a) notificarea consumatorului, prin înmânarea, la momentul utilizarii echipamentului pentru agrement, a unui document relevant;

b) un anunt lizibil, pe un suport durabil si aplicat într-un loc vizibil pentru consumator.

(4) Locatorul este obligat sa puna la dispozitie consumatorului, cu titlu gratuit, echipamentele de protectie individuala adecvate, care sunt recomandate de producator în instructiunile de utilizare a echipamentului pentru agrement închiriat. Este interzis locatorilor sa puna la dispozitie consumatorilor echipamente pentru agrement fara echipamentele de protectie individuala recomandate de producator.

Art. 12. - Consumatorii trebuie sa respecte modul corect de utilizare a echipamentelor pentru agrement, asa cum a fost furnizat de detinatorul echipamentului pentru agrement, si sa utilizeze echipamentele de protectie individuala care le sunt puse la dispozitie de catre locator.

Art. 13. - (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri se aproba normele metodologice pentru desemnarea organismelor de certificare potrivit criteriilor prevazute în anexa nr. 4.

(2) Lista cuprinzând organismele de certificare desemnate se aproba si se actualizeaza periodic prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Certificatele de examinare de tip acordate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement ramân valabile pâna la data expirarii acestora.

Art. 14. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) introducerea pe piata a echipamentelor pentru agrement, cu exceptia echipamentelor prevazute la art. 3 alin. (3), fara certificatul de conformitate prevazut la art. 3 alin. (2), cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei si interzicerea utilizarii echipamentului pentru agrement pâna la remedierea deficientelor;

b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei si interzicerea utilizarii echipamentului pentru agrement pâna la remedierea deficientelor;

c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (6), ale art. 5 alin. (2), (3) si (4), ale art. 6 alin. (1) lit. a)-i), cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei si interzicerea utilizarii echipamentului pentru agrement pâna la remedierea deficientelor;

d) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), b) si c), ale art. 8 pct. 1,2 si 3, ale art. 9,10 si 11, cu amenda de la 200 lei la 2.000 lei si interzicerea utilizarii echipamentului pâna la remedierea deficientelor;

e) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei si interzicerea punerii în functiune a echipamentului pentru parcurile de distractii;

f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. d) si e), ale art. 8 pct. 4 si 5, cu amenda de la 2.000 lei la 15.000 lei si interzicerea punerii în functiune a echipamentului pentru parcurile de distractii;

g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. j) se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 44 pct. IV lit. i) din Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare.

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) sunt aplicabile persoanelor fizice, precum si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se efectueaza de personalul împuternicit al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cele prevazute la alin. (1) lit. e) si f) se efectueaza de catre personalul împuternicit al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, iar cele prevazute la alin. (1) lit. g) se efectueaza de catre personalul împuternicit al unitatilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

(4) In cazul în care organele de control prevazute la alin. (3) constata ca produsele pot prejudicia sanatatea si securitatea utilizatorilor echipamentelor pentru agrement, iau masuri pentru interzicerea utilizarii si/sau retragerea produselor de pe piata si sanctioneaza contravenientul cu amenda de la 10.000 la 50.000 lei.

(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii aplicabile.

Art. 15. - Prevederilor art. 14 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 16. -Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 17. - (1) Prezenta hotarâre intra în vigoare la 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002, Ordinul ministrului industriei si resurselor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 145/626/2003 pentru aprobarea Normativului referitor la autorizarea si gradul de calificare a personalului tehnic de deservire si a coordonatorului de securitate pentru distractia extrema, NT1-2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 26 iunie 2003, si Ordinul ministrului industriei si resurselor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 364/619/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 26 iunie 2003.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capra,

secretar de stat

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Manoiu

ANEXA Nr. 1

CERINTE ESENTIALE DE SECURITATE

1. Echipamentul pentru agrement trebuie sa fie produs astfel încât sa poata functiona si sa fie reglat si întretinut fara a se expune la pericole din punctul de vedere al securitatii, atunci când aceste actiuni sunt realizate în circumstantele stabilite de producator.

2. Masurile de precautie luate trebuie sa vegheze la excluderea oricarui pericol în conditii normale sau previzibile de utilizare, pe durata normala de viata a echipamentului pentru agrement.

3. Gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie sa fie în raport cu aptitudinea consumatorilor, In scopul punerii acestui principiu în practica se stabileste, acolo unde este necesar, o vârsta minima, limita de greutate, înaltime sau stare de sanatate pentru consumatori.

4. Pentru alegerea celor mai bune solutii producatorul trebuie sa aplice urmatoarele principii, în ordinea indicata:

a) excluderea sau limitarea la maximum a pericolelor prin integrarea în mod optim a cerintelor de securitate în cadrul proiectarii si fabricarii echipamentului de agrement;

b) luarea masurilor necesare de precautie de securitate pentru pericolele ce nu pot fi excluse;

c) informarea despre pericolele ramase ca urmare a eficacitatii incomplete a masurilor de protectie luate, indicarea, în cazul în care este necesar, a pregatirii speciale si semnalarea faptului ca trebuie sa fie utilizate anumite echipamente de protectie individuala.

5. In cadrul proiectarii si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborarii instructiunilor de utilizare, producatorul trebuie sa ia în considerare atât o utilizare normala a echipamentului, cât si o utilizare previzibila irationala.

6. Echipamentul pentru agrement trebuie sa fie conceput astfel încât sa se evite o utilizare pentru alt scop decât cel pentru care a fost fabricat, daca aceasta implica pericole.

7. In cadrul proiectarii si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborarii instructiunilor de utilizare, producatorul trebuie sa tina seama inclusiv de comportamentul specific al minorilor.

8. In cadrul proiectarii si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborarii instructiunilor de utilizare, producatorul trebuie sa tina seama de obstacolele pe care cel ce va utiliza echipamentul le va întâmpina prin utilizarea, necesara sau previzibila, a echipamentului de protectie individuala.

9. Echipamentul pentru agrement trebuie sa fie însotit de toate echipamentele si accesoriile speciale care sunt esentiale pentru a preveni pericolele în cadrul montajului, demontarii, transportului, reglarii, întretinerii si utilizarii.

10. In cadrul proiectarii si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborarii instructiunilor de utilizare, producatorul trebuie sa ia în considerare urmatoarele aspecte ale pericolelor:

a) pericole care rezulta din portanta insuficienta a echipamentului, tinându-se seama de rezistenta, de rigiditatea si de capacitatea de deformare a materialelor utilizate;

b) pericole care rezulta din pierderea de echilibru a echipamentului, tinându-se seama de sustinerea echipamentului si solurilor posibile, precum si a încarcarilor eventuale ale echipamentului;

c) pericole care rezulta din utilizarea echipamentului, printre care lovirea, taierea, strivirea, asfixierea, înecul, electrocutarea, socul si supraîncarcarea corpului;

d) pericole care rezulta din accesibilitatea echipamentului, inclusiv accesibilitatea în caz de pana si stare de urgenta si posibilitatea de evacuare;

e) pericole care rezulta din eventualele interactiuni ale echipamentului si consumatorilor cu mediul înconjurator si cu publicul;

f) pericole în spatiile închise, inclusiv lipsa de ventilatie si de luminozitate;

g) pericole care rezulta din posibilitatile defectuoase de întretinere;

h) pericole care rezulta dintr-un incendiu;

i) pericole care rezulta din radiatii.

11. Componentele si partile detasabile ale echipamentelor pentru spatiile de joaca, destinate special copiilor mai mici de 36 de luni, trebuie sa aiba dimensiuni suficiente pentru a nu putea fi înghitite si/sau inhalate.

12. Echipamentele pentru spatiile dejoaca, destinate sa tina sau sa sustina copilul pe apa, trebuie sa fie concepute si fabricate astfel încât sa reduca cât mai mult posibil pericolul, tinându-se seama de uzura preconizata a echipamentelor pentru spatiile de joaca, pericolul de pierdere a flotabilitatii echipamentului pentru spatiile de joaca si de pierdere a sprijinului dat copilului.

13. Echipamentele pentru agrement trebuie sa fie realizate din materiale rezistente care îndeplinesc urmatoarele caracteristici:

a) fie nu ard sub actiunea directa a unei flacari, scântei sau a oricarui alt focar potential de incendiu;

b) fie sunt greu inflamabile;

c) fie, daca se aprind, ard lent si prezinta o viteza redusa de propagare a flacarii;

d) fie sunt tratate, oricare ar fi compozitia chimica a materialului echipamentului pentru spatiile dejoaca, astfel încât sa întârzie procesul de ardere.

14. Se interzice utilizarea materialelor metalice pentru:

a) executarea suprafetelor de alunecare pentru tobogane;

b) executarea de subansamble care vin în contact cu corpul uman pe timpul utilizarii echipamentelor (de exemplu: tuneluri, tobogane tubulare, incinte închise etc);

15. Echipamentele a caror utilizare sigura este conditionata de controlul vitezei vântului vor fi dotate cu dispozitive de masurare a acesteia si cu dispozitive de încetare a functionarii în conditii de securitate pentru utilizatori.

ANEXA Nr. 2

INFORMATII

care se inscriptioneaza pe echipamentele de agrement

Echipamentele de agrement trebuie inscriptionate cu urmatorul continut:

- Denumirea echipamentului.....................................................................

- Codul de identificare al echipamentului pentru agrement.........................

- Seria..........................................................

- Anul de fabricare.......................................

- Producator/reprezentant autorizat al producatorului/importator.................... (denumirea completa, adresa sediului, datele de contact)

- Caracteristicile tehnice, dupa caz:

• limita de vârsta pentru utilizarea echipamentelor............................................

• greutatea maxima admisa ............................................................................

• înaltimea maxima admisa..............................................................................

• numarul maxim de utilizatori admis................................................................

• viteza maxima admisa a echipamentelor de agrement.....................................

- Numarul certificatului de conformitate (daca este cazul)* ..............................

* Se va inscriptiona numarul certificatului de conformitate pe echipamentul de agrement numai daca acesta este certificat conform prevederilor art. 3 alin. (2) din hotarâre sau daca legislatia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori a unui stat care este parte a Acordului constituind Spatiul Economic European sau a Turciei prevede certificarea conformitatii.

ANEXA Nr. 3

ANALIZA DE RISC ÎN EXPLOATARE

1. Analiza de risc în exploatare comporta succesiv:

a) identificarea potentialelor pericole ce pot aparea la echipamentul pentru agrement în timpul exploatarii;

b) determinarea si descrierea precisa a riscurilor corespunzatoare pentru securitatea consumatorilor si tertilor în timpul exploatarii echipamentului pentru agrement;

c) evaluarea acestor riscuri.

2. Aspectele pericolelor ce trebuie luate în considerare în cadrul analizei de risc în exploatare, dupa caz, sunt:

a) pericole care rezulta din dispunerea echipamentelor pentru agrement instalate;

b) pericole care rezulta din dispunerea echipamentelor pentru agrement instalate si din alte instalatii prezente;

c) pericole care rezulta dintr-o administrare si o întretinere defectuoase;

d) pericole care rezulta din modificari substantiale ale echipamentelor pentru agrement instalate;

e) pericole care rezulta din materialul abandonat;

f) pericole care rezulta din amplasarea echipamentului pentru agrement în raport cu caile de acces;

g) pericole care rezulta din îngradiri/împrejmuiri;

h) pericole care rezulta din diferentele de înaltime;

i) pericole care rezulta din vegetatie;

j) pericole care rezulta din mobilierul urban;

k) pericole care rezulta dintr-o iluminare naturala sau artificiala insuficienta a mediului înconjurator;

l) pericole care rezulta din mediul înconjurator natural;

m) pericole care rezulta din lipsa de informare a adultilor care supravegheaza minorii în ceea ce priveste riscurile;

n) pericole care rezulta din accesibilitatea echipamentului pentru agrement si din situarea sa, tinându-se seama de necesitatile de acces la acesta în caz de pana, stare de urgenta si de evacuare;

o) pericole care rezulta din aptitudinile limitate ale utilizatorilor;

p) pericole care rezulta din vandalism;

q) pericole care rezulta din contaminare biologica;

r) pericole care rezulta din portanta insuficienta a echipamentului, tinându-se seama de rezistenta, rigiditatea si capacitatea de deformare a materialelor utilizate;

s) pericole care rezulta din pierderea echilibrului echipamentului, tinându-se seama de sustinerea echipamentului, solului si de fixarea echipamentului pe acesta, precum si de încarcarile eventuale ale echipamentului;

t) pericole care rezulta din utilizarea echipamentului, printre care taierea, strivirea, asfixierea, înecul, electrocutarea, socul si supraîncarcarea corpului;

u) pericole care rezulta din lovirea consumatorilor, tinându-se seama de proprietatile de atenuare la impactul cu solul si de natura suprafetei;

v) pericole care rezulta din interactiunile eventuale ale echipamentului si consumatorilor cu mediul înconjurator si cu publicul;

w) pericole în spatiile închise, inclusiv lipsa de ventilatie si de luminozitate;

x) pericole care rezulta dintr-un incendiu;

y) pericole care rezulta din radiatii daunatoare;

z) pericole care rezulta din montaj necorespunzator;

aa) pericole care rezulta din posibilitatea insuficienta de supraveghere;

bb) pericole care rezulta dintr-o proasta întretinere si dintr-o administrare defectuoasa;

ce) pericole care rezulta din modificari considerabile la echipament;

dd) pericole care rezulta dintr-o lipsa de informare a consumatorilor în ceea ce priveste riscurile;

ee) pericole care rezulta din lipsa de cunostinte, de pregatire si de experienta a personalului tehnic, inclusiv în acordarea primului ajutor în caz de accident.

ANEXA Nr. 4

CERINTE MINIME

pentru desemnarea organismelor de certificare

1. Organismul de certificare desemnat, conducerea acestuia si personalul responsabil cu efectuarea operatiunilor de certificare trebuie sa fie altii decât producatorul, reprezentantul sau autorizat, importatorul, montatorul sau utilizatorul echipamentului pentru agrement. Organismul nu poate fi implicat direct sau indirect în activitati de productie, comercializare, reparare ori întretinere a echipamentului pentru agrement.

2. Organismul de certificare desemnat si personalul acestuia trebuie sa efectueze operatiunile de certificare cu integritate profesionala si competenta tehnica si trebuie sa fie independenti de orice presiuni, îndeosebi cele de natura financiara, care ar putea influenta certificarea, în mod special din partea unor persoane sau grupuri de persoane care au interes în rezultatul certificarii.

3. Organismul de certificare desemnat trebuie sa dispuna de personalul necesar si dotarile tehnice necesare care sa îi permita îndeplinirea sarcinilor sale administrative si tehnice impuse de procesul de certificare.

4. Personalul responsabil cu efectuarea certificarii trebuie sa aiba:

a) pregatire tehnica si profesionala temeinica;

b) cunostinte si experienta satisfacatoare referitoare la cerintele certificarii.

5. Impartialitatea personalului trebuie garantata. Remunerarea personalului nu trebuie sa fie corelata cu numarul certificarilor efectuate si nici cu rezultatele acestora.

6. Organismul de certificare desemnat trebuie sa detina o asigurare de raspundere civila.

7. Personalul organismului de certificare desemnat este obligat sa pastreze secretul profesional cu privire la informatiile dobândite în exercitarea sarcinilor sale, cu exceptia situatiei în care informatiile sunt solicitate de autoritatile competente ale statului.Trust marks

© 2006 - 2024 Loftrek SRL